บริษัทและโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหอม (OEM / ODM)

สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส์ “เสน่ห์ความหอม ชวนหลงใหล”

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

No products in the cart.

บริษัท สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด  (บริษัทฯ)  ตระหนักและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 บริษัทฯ จึงมีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และ (Privacy Notice) ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy & Guidelines)

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายส่วนตัวกล้องวงจรปิด (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก และ คู่ค้า/ธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัว-สำหรับพนักงานและนักศึกษา (Privacy Notice)

1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัท สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด จะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตาม มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน บริษัท สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

2.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
2.1 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสรุปดังนี้

• สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ นําข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงตาม ประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

• สิทธิในการเข้าถึง ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือขอให้เปิดเผยที่มาของ ข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

• สิทธิในการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของ ข้อมูลได้ (anonymous)

• สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิในการให้โอนย้าย ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดไป ยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

• สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล

2.2 เจ้าของข้อมูลร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง ของบริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคําร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด

2.3 เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ผ่านทาง อีเมล pdpacenter@youngmeedee.co.th หรือ แบบฟอร์มที่ทางบริษัทฯ กําหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อบริษัท บริษัทฯ ได้มอบให้ฝ่าย DPO ของบริษัทฯ

เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิตาม ที่กฎหมายกำหนด สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท สยาม ไบโอ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 79/1 ซอย เทียนทะเล30 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. Call Center :02-056-4454

ติดต่อ DPO โดยตรง
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
ที่อยู่ 55/5 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-415-3555 #4924 ติดต่อ DPO
อีเมล pdpacenter@youngmeedee.co.th
Scroll to Top